برنامه هفتگی استخر دانشگاه بوعلی سینا
شنبهآقایانآموزشی فرزندان10:00 -11:30 آقایاندانشجویی14:30 -16:00 آقایانپرسنل و اساتید هیئت علمی16:15 -17:30 آقایاندانشجویی17:45 -19:00 آقایانعلوم پزشکی19:15 -20:30 آقایاننظام مهندسی20:45 -22:00 آقایانکانون وکلا22:15 -23:30
یک شنبهخانم هاآموزشی دانشجویی08:30 -09:45 خانم هاآموزشی فرزندان10:00 -11:30 خانم هاآموزشی دانشجویی11:30 -13:00 خانم هاکانون یاس13:00 -14:30 خانم هادانشجویی14:30 -16:00 خانم هادانشجویی16:15 -17:30 خانم هاشرکت گاز17:45 -19:00 خانم هانظام مهندسی - علوم پزشکی19:15 -20:30
دوشنبهآقایانآموزشی فرزندان10:00 -11:30 آقایاندانشجویی14:30 -16:00 آقایانپرسنل و اساتید هیئت علمی16:15 -17:30 آقایاندانشجویی17:45 -19:00 آقایاناساتید هیئت علمی19:15 -20:30 آقایاننظام مهندسی20:45 -22:00
سه شنبهخانم هاآموزشی دانشجویی08:30 -09:45 خانم هاآموزشی فرزندان10:00 -11:30 خانم هاآموزشی دانشجویی11:30 -13:00 خانم هاکانون یاس13:00 -14:30 خانم هادانشجویی14:30 -16:00 خانم هاپرسنل و اساتید هیئت علمی16:15 -17:30 خانم هادانشجویی17:45 -19:00 خانم هانظام مهندسی19:15 -20:30
چهارشنبهآقایانآموزشی فرزندان10:00 -11:30 آقایاندانشجویی14:30 -16:00 آقایانپرسنل و اساتید هیئت علمی16:15 -17:30 آقایانشرکت گاز17:45 -19:00 آقایاننظام مهندسی19:15 -20:30 آقایانفنی و حرفه ای شهید فتح20:45 -22:00
پنجشنبهخانم هاآموزشی دانشجویی08:30 -09:45 خانم هاآموزشی فرزندان10:00 -11:30 خانم هاآموزشی دانشجویی11:30 -13:00 خانم هاکانون یاس13:00 -14:30 خانم هادانشجویی14:30 -16:00 خانم هادانشجویی16:15 -17:30 خانم هاپرسنل و اساتید هیئت علمی17:45 -19:00 خانم هاعلوم پزشکی19:15 -20:30
جمعهآقایانعلوم پزشکی08:30 -09:45 آقایاناساتید هیئت علمی10:00 -11:15 آقایانپرسنل و اساتید هیئت علمی11:30 -12:45 آقایاندانشجویی13:00 -14:15