برنامه هفتگی استخر دانشگاه بوعلی سینا
شنبهآقایاندانشکده (درسی)09:45 -08:30 آقایاندانشکده (درسی)11:30 -10:00 آقایاندانشجویی16:00 -14:30 آقایانپرسنل و اساتید هیئت علمی17:30 -16:15 آقایاندانشجویی19:00 -17:45 آقایانعلوم پزشکی20:30 -19:15 آقایاننظام مهندسی22:00 -20:45
یک شنبهخانم هادانشکده (درسی)09:45 -08:30 خانم هادانشکده (درسی)11:30 -10:00 خانم هاآموزشی دانشجویی گروه 113:30 -12:00 خانم هادانشجویی16:00 -14:30 خانم هادانشجویی17:30 -16:15 خانم هاشرکت گاز19:00 -17:45 خانم هانظام مهندسی20:30 -19:15
دوشنبهآقایاندانشکده (درسی)09:45 -08:30 آقایاندانشکده (درسی)11:15 -10:00 آقایاندانشجویی16:00 -14:30 آقایانپرسنل و اساتید هیئت علمی17:30 -16:15 آقایاندانشجویی19:00 -17:45 آقایاناساتید هیئت علمی20:30 -19:15 آقایاننظام مهندسی22:00 -20:45 آقایانفوق العاده دانشجویی، کارمندی و اساتید هیئت علمی23:15 -22:00
سه شنبهخانم هادانشکده (درسی)09:45 -08:30 خانم هادانشکده (درسی)11:30 -10:00 خانم هاآموزشی دانشجویی گروه 213:30 -12:00 خانم هادانشجویی16:00 -14:30 خانم هاپرسنل و اساتید هیئت علمی17:30 -16:15 خانم هادانشجویی19:00 -17:45 خانم هانظام مهندسی20:30 -19:15
چهارشنبهآقایاندانشکده (درسی)09:45 -08:30 آقایاندانشکده (درسی)11:30 -10:00 آقایاندانشجویی16:00 -14:30 آقایانپرسنل و اساتید هیئت علمی17:30 -16:15 آقایانشرکت گاز19:00 -17:45 آقایاننظام مهندسی20:30 -19:15 آقایاناستانداری22:00 -20:45
پنجشنبهخانم هاآموزشی دانشجویی گروه 109:45 -08:30 خانم هاآموزشی دانشجویی گروه 211:30 -10:00 خانم هاآموزشی کارکنان13:00 -11:30 خانم هادانشجویی16:00 -14:30 خانم هادانشجویی17:30 -16:15 خانم هاپرسنل و اساتید هیئت علمی19:00 -17:45 خانم هاعلوم پزشکی20:30 -19:15
جمعهآقایانعلوم پزشکی09:45 -08:30 آقایاناساتید هیئت علمی11:15 -10:00 آقایانپرسنل و اساتید هیئت علمی12:45 -11:30 آقایاندانشجویی14:15 -13:00