برنامه هفتگی استخر دانشگاه بوعلی سینا
شنبهآقایانآموزش دانشکده09:30 -08:00 آقایانآموزش دانشکده11:30 -10:00 آقایاندانشجویی16:00 -14:30 آقایانکارمندان و اساتید هیئت علمی17:30 -16:15 آقایاندانشجویی19:00 -17:45 آقایانعلوم پزشکی20:30 -19:15 آقایاننظام مهندسی22:00 -20:45
یک شنبهخانم هاآموزش دانشکده09:30 -08:00 خانم هاآموزش دانشکده11:30 -10:00 خانم هادانشجویی16:00 -14:30 خانم هاکارمندان و اساتید هیئت علمی17:30 -16:15 خانم هاشرکت گاز19:00 -17:45 خانم هاعلوم پزشکی و نظام مهندسی20:30 -19:15
دوشنبهآقایانآموزش دانشکده09:30 -08:00 آقایانآموزش دانشکده11:30 -10:00 آقایاندانشجویی16:00 -14:30 آقایانکارمندان17:30 -16:15 آقایاندانشجویی19:00 -17:45 آقایاناساتید هیئت علمی20:30 -19:15 آقایاننظام مهندسی22:00 -20:45
سه شنبهخانم هاآموزش دانشکده09:20 -08:00 خانم هاآموزش دانشکده11:30 -10:00 خانم هادانشجویی16:00 -14:30 خانم هاکارمندان و اساتید هیئت علمی17:30 -16:15 خانم هادانشجویی19:00 -17:45 خانم هانظام مهندسی20:30 -19:15
چهارشنبهآقایانآموزشی09:30 -08:00 آقایانآموزشی11:30 -10:00 آقایاندانشجویی16:00 -14:30 آقایانکارمندان و اساتید هیئت علمی17:30 -16:15 آقایانشرکت گاز19:00 -17:45 آقایاننظام مهندسی20:30 -19:15 آقایاناستانداری22:00 -20:45
پنجشنبهخانم هاآموزشی09:30 -08:00 خانم هاآموزشی11:30 -10:00 خانم هادانشجویی16:00 -14:30 خانم هااستانداری17:30 -16:15 خانم هاکارمندان و اساتید هیئت علمی19:00 -17:45 خانم هاعلوم پزشکی20:30 -19:15
جمعهآقایانعلوم پزشکی09:30 -08:00 آقایانکارمندان و اساتید هیئت علمی11:30 -10:00 آقایاندانشجویی13:00 -11:30